Uitkomsten onderzoek Meerjarenprogramma Humanistisch Verbond 2012-2017

Het ledenpanel is een belangrijk instrument voor het HV om meer inzicht te krijgen in onderwerpen die u als lid belangrijk vindt. Het ontwikkelen van het Meerjarenprogramma 2012-2017 vormde de achtergrond voor het eerste panelonderzoek waaraan u onlangs deelnam. Om inzicht te krijgen in wat u als lid belangrijk vindt voor de aankomende vijf jaar, heeft het Humanistisch Verbond, in samenwerking met Newcom Research & Consultancy, in mei 2011 gevraagd naar uw wensen en behoeften ten aanzien van belangrijke thema’s. Het HV-panel heeft een raadplegend karakter en geeft ons richting bij het schrijven van het meerjarenprogramma.

Aan u als panellid zijn mogelijke thema’s voor het aankomend programma voorgelegd. Wij hebben u gevraagd welke thema’s volgens u prioriteit zouden moeten krijgen en wat belangrijke uitgangspunten zijn binnen de thema’s. Hieronder treft u de voornaamste resultaten van het onderzoek.

Welke thema’s hebben prioriteit?
U kreeg 12 thema’s voorgelegd, waarmee het Humanistisch Verbond zich de komende jaren zou moeten bezighouden en die de basis vormen van de werkzaamheden van onze vereniging. Hieruit is gebleken dat de leden het meest hechten aan de thema’s ‘waardig levenseinde’, ‘rol levensbeschouwing en religie in het publieke domein’ en ‘duurzaamheid en kwaliteit van leven’. Daarnaast kwam ook ‘levenskunst’ naar voren als een voor leden belangrijk onderwerp.

Welke uitvoeringsaspecten binnen de verschillende thema’s zijn belangrijk?
Binnen elk thema is u gevraagd wat belangrijke uitgangspunten zijn waaraan het Verbond een bijdrage zou moeten leveren. Uit deze resultaten blijkt dat bij een aantal thema’s duidelijk naar voren komt dat de leden vooral belang hechten aan een maatschappelijke invulling en collectieve belangenbehartiging. Op het thema ‘Levenskunst’ wordt groot belang gehecht aan een persoonlijke invulling.

Wat moet het voornaamste resultaat zijn van het ‘laten horen van een humanistisch geluid ten aanzien van actuele maatschappelijke onderwerpen’?
Het ‘laten horen van een humanistisch geluid ten aanzien van actuele maatschappelijke onderwerpen’ is volgens een meerderheid van de leden een belangrijke taak van het Humanistisch Verbond. Daarom is u vervolgens gevraagd wat het voornaamste resultaat moet zijn van deze taak. Leden vinden het vooral belangrijk dat het Verbond een maatschappelijke discussie over een actueel onderwerp en (politieke) besluitvorming beïnvloedt.

Via welke communicatiekanalen zien leden actuele onderwerpen het liefst voor het voetlicht gebracht?
Bijna alle leden vinden dat het Verbond via televisie en landelijke kranten het humanistische geluid ten gehore moet brengen. Iets minder dan de helft ziet dit het liefst via (lokale) debatten verspreid door het land en ruim een derde ziet het liefst actuele onderwerpen via sociale media.

Wat gebeurt er verder met de resultaten van dit panelonderzoek?
De resultaten van dit eerste onderzoek worden gebruikt om de inhoudelijke koers van het Humanistisch Verbond voor de periode 2012-2017 verder uit te werken. Naast andere criteria zoals bijvoorbeeld de ‘mogelijkheid om een activiteitenaanbod te ontwikkelen’ en ‘toegang tot kennis en expertise’, zullen de uitkomsten van het ledenpanel invloed hebben op de keuze voor onderwerpen en het type activiteiten die hieraan verbonden worden. Op de ALV op 26 november zal het MJP 2012-2017 worden voorgelegd aan de leden.

Meer lezen?
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u het complete rapport lezen? De onderzoeksresultaten zijn hier te downloaden.

U kunt hier de nieuwste versie van Adobe Reader downloaden indien u problemen heeft met het bekijken van het rapport.

Gebruikerslogin